Varem


JL-40/ 6Kg/cm2,PRE.CHGE:3Kg/cm2,40L-10-116℃
R1005231CS000000
B16884371
512239410